30/11/2020
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΜΕΝΟΙΚΟΥ (μέχρι 14/12/2020)

Η Σχολική Εφορεία Μενοίκου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής   θέσης Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου για το Σχολείο της.

 Η θέση είναι Μισθολογικής Κλίμακας Ε2 με αρχικό ακάθαρτο μισθό € 847,19.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
  2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
  3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια και αξιοπιστία

Κατά την πρόσληψη, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει απαραίτητα να είναι σε θέση να προσκομίσει:

  1. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
  2. Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας από Κυβερνητικό Γιατρό
  3. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου
  4. Πιστοποιητικό Μη περίληψης προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε βάρος παιδιών

Τα καθήκοντα που θα εκτελούν τα άτομα που θα προσληφθούν, είναι αυτά που προβλέπονται στα Σχέδια Υπηρεσίας της θέσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν το Ειδικό Έντυπο Αίτησης από τα γραφεία και από την ιστοσελίδα του Κοινοτικού Συμβουλίου Μενοίκου https://www.menico.org/gr/news-tgr/announcements-tgr.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως στα Γραφεία

του Κοινοτικού Συμβουλίου, μέχρι τις 14/12/2020 και ώρα 12.30 μ.μ., σε κλειστό φάκελο με την υποσημείωση "Θέση Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου".

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 22821478 μεταξύ των ωρών 8.15 π.μ. – 2.30 μ.μ.

Εκ της Σχολικής Εφορείας
Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Καλογήρου